Aktualno

ZZZS – Regresni zahtevek – povrnitev škode, ki so jo kot plačnik zdravstvenih storitev imeli zaradi poškodbe, smrti ali bolezni zavarovane osebe.

ZAKONODAJA:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006). ZZZS lahko od delodajalca zahteva povrnitev škode zaradi delovne nezgode v naslednjih primerih:

1. Če je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica tega, da niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

2. Če nastane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno ni bila sposobna za opravljanje določenih del oziroma nalog, kar se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom.

3. Če je škoda nastala zato, ker Zavod ni dobil podatkov, ali pa je dobil neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna pravica do zdravstvenega zavarovanja.

Kontaktni podatki

VARSTVO d.o.o., Perovo 26,1241 KAMNIK

Telefon : +386/31 398 548_vodstvo; +386/41 722 991_strokovni delavci

E Mail : varstvo@varstvo-kamnik.si; Splet : www.varstvo-kamnik.si

Back to Top