Pravilniki

Varnost in zdravje pri delu.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu – Uradni list RS ŠT. 43/24.05.2011.

ZAKON  O GRADITVI OBJEKTOV – Uradni list RS 102/2004.
UREDBA o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih -Uradni list RS 83/2005.

Varstvo pred požarom.
Zakon o varstvu pred požarom – Uradni list RS, št. 3/07.
Pravilnik o požarnem redu  (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11).

Nevarne kemikalije.
Zakon o kemikalijah Uradni list RS št. 110/2003, 16/2008, 9/2011.
Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami Ur.l.RS,  št. 22/2001.

Varstvo okolja.
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju Uradni list RS, št. 45/95.

Varnost  otroških igrišč.
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Uradni list RS, št. 73/00.

Kontaktni podatki

VARSTVO d.o.o., Perovo 26,1241 KAMNIK

Telefon : +386/31 398 548_vodstvo; +386/41 722 991_strokovni delavci

E Mail : varstvo@varstvo-kamnik.si; Splet : www.varstvo-kamnik.si

Back to Top