Varnost otroških igrišč

Pregledi igral in igrišč
Z 01.01.2011 je v veljavi novi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo v vrtcu :
( Ur.l. RS, št. 47/2010 ).

varstvo otroških igrišč

Pomembnejše zahteve :
Ravnatelj vrtca je dolžan zagotavljati preglede igral in igrišč ter njihovo vzdrževanje.
Ravnatelj za pripravo programa pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu, ki je za to ustrezno usposobljen.
Ravnatelj za letni pregled igral, ki vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, imenuje posebno komisijo, ki je sestavljena iz najmanj treh članov, od katerih mora biti ena oseba ustrezno usposobljena. Vrtec lahko letni pregled igral in igrišča poveri instituciji, ki ima akreditacijo s področja varnosti otroških igrišč oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu na področju vzgoje in izobraževanja in ima najmanj tri leta izkušenj z izvajanjem pregledovanja in preskušanja igral na otroških igriščih. Vrtec mora za igrala od proizvajalca, dobavitelja oziroma izvajalca ureditve igrišča pridobiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je igralo proizvedeno in nameščeno na igrišče vrtca v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi s področja opreme in podlog otroških igrišč.

CELOLETNA AKCIJA PREGLEDOV OTROŠKIH IGRIŠČ IN OTROŠKIH IGRAL NA IGRIŠČIH PO STANDARDU » SIST EN 1176, SIST EN 1177 »

Kontaktni podatki

VARSTVO d.o.o., Perovo 26,1241 KAMNIK

Telefon : +386/31 398 548_vodstvo; +386/41 722 991_strokovni delavci

E Mail : varstvo@varstvo-kamnik.si; Splet : www.varstvo-kamnik.si

Back to Top